Algemene Voorwaarden aanmelden symposium

Verwerken persoonsgegevens

Bij het aanmelden voor dit symposium of debat gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens door Reizigersvereniging Rover worden verwerkt voor administratieve doeleinden.

Correspondentie

Na aanmelding voor dit symposiumof debat kunt u van Rover de volgende correspondentie ontvangen:

 • Aanvullende informatie over dit symposium
 • Uitnodigingen voor volgende symposia

Fotograferen

Bij aanmelding gaat u ermee akkoord dat er tijdens dit symposium foto's gemaakt kunnen worden door de organisatie en bezoekers. 

Bewaartermijn gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Rover bewaard gedurende de termijn dat u als zakelijk contactpersoon of geïnteresseerde wordt beschouwd. U kunt zich ten alle tijden afmelden als geïntersseerde, u ontvangt dan ook geen uitnodigingen meer voor volgende symposis en debatten. 

Algemene Voorwaarden aanmelding training

Bij het aanmelden voor een training gaat u ermee akkoord dat we uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie m.b.t. de training(en) waarvoor is aangemeld;
 • Communicatie in de vorm van een trainingennieuwsbrief;
 • Nazenden certificaat na afronden training;
 • Benaderen met een aanbod voor een eventuele vervolgtraining

Uw persoonsgegevens worden door Rover opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat u bij ons trainingen volgt en daarna maximaal 7 jaar.

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

Algemene Voorwaarden donateurs

Indien gekozen wordt voor een anonieme donatie ontvangen wij geen persoonsgegevens. Bij gebruik van een bankrekening worden deze gegevens niet door Rover bewaard.

Indien gekozen is voor een vast donateurschap met nieuwsbrief bewaren wij uw persoonsgegevens voor administratieve doeleinden. U ontvangt van ons de ledennieuwsbrief, waarvoor u zich ten alle tijden zelf kunt afmelden. Wij behouden ons het recht voor met u te corresponderen over verenigingsgerichte zaken.

Het donateurschap opzeggen kan altijd met directe ingang bij onze ledenservice.

Uw persoonsgegevens worden door Rover opgeslagen gedurende de looptijd van het donateurschap en daarna maximaal 7 jaar.

Algemene Voorwaarden klacht bij Rover

Door het indienen van een klacht via het klachtformulier gaat u akkoord met het verwerken van persoonlijke gegevens door Rover en de OV ombudsman.

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden;
 • Het in behandeling nemen van de klacht of vraag;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De bij ons ingediende klacht of de aan ons gestelde vraag;

Uw klacht wordt gedeeld met de afdeling of werkgroep van Rover die zich bezighoudt met het werkgebied van de klacht. Een afdeling of werkgroep kan contact met u opnemen indien er nog vragen zijn over of een reactie is op uw klacht.

Daarnaast wordt uw klacht gedeeld met de OV ombudsman. Dit is een zelfstandig onderdeel van Rover. OV ombudsman is de ombudsman voor beter openbaar vervoer. De OV ombudsman helpt reizigers hun weg te vinden in de openbaar vervoerswereld. Als reizigers zich benadeeld voelen door vervoerbedrijven, geeft de OV ombudsman hen advies, informatie en indien daar aanleiding toe is bemiddelt de OV ombudsman tussen reiziger en vervoerbedrijf. Door deze rol te vervullen, signaleert de OV ombudsman problemen in het OV. De OV ombudsman spreekt vervoerbedrijven en overheden op constructieve wijze aan op problemen binnen het openbaar vervoer. Op deze wijze helpt de OV ombudsman het openbaar vervoer te verbeteren. De OV ombudsman rapporteert over hun bevindingen door middel van (geanonimiseerde) klachtenrapportages.

De OV ombudsman gebruikt gegevens uitsluitend voor het bemiddelen tussen reizigers en vervoerbedrijven. Indien om bemiddeling is gevraagd, worden uw gegevens doorgestuurd naar het betreffende vervoerbedrijf.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rover de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens die de OV ombudsman nodig heeft voor bemiddeling bij een klacht, zoals OV-chipkaartnummer (indien van toepassing)

Uw persoonsgegevens worden door Rover en de OV ombudsman opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de afhandeling van de klacht en daarna maximaal 7 jaar in de administratie van Rover en maximaal 18 maanden in de administratie van de OV ombudsman.

Algemene Voorwaarden abonnement De Reiziger

Met het afsluiten van een abonnement op De Reiziger gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Abonnement afsluiten

Indien het abonnement op De Reiziger is afgesloten via onze website, mag deze abonnementsovereenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden worden ontbonden.

Ontvangst blad

 • Indien gekozen is voor een regulier abonnement, ontvangt de abonnee het blad per post.
 • Indien gekozen voor een abonnement op het digitale blad, ontvangt de abonnee het blad als pdf-bestand per email.
 • Het is niet toegestaan de digitale uitgave of onderdelen daarvan te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder toestemming van Rover.

Tarieven

Rover behoudt zich het recht voor de abonnementstarieven te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse indexatie. Rover zal een eventuele tariefswijziging tijdig meedelen aan de Abonnee. Indien de tariefswijziging een verhoging van het abonnementstarief betreft en plaatsvindt binnen 3 maanden na het afsluiten van het abonnement, is de abonnee gerechtigd de abonnementsovereenkomst te ontbinden.

Opzeggen

De abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van een jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd tot een periode voor onbepaalde tijd, tenzij de abonnee uiterlijk één maand voor afloop van de lopende abonnementsperiode de overeenkomst opzegt. Indien er sprake is van een abonnementsovereenkomst voor een periode langer dan 12 maanden is de abonnee gerechtigd de overeenkomst na het eerste jaar op te zeggen met een opzegtermijn van één maand.

Privacy

Persoonsgegevens van abonnees worden door Reizigersvereniging Rover verwerkt voor administratieve doeleinden en het geven van uitvoering aan de abonnementsovereenkomst. Persoonsgegevens worden gedeeld met partijen die betrokken zijn bij de productie van ons blad, zoals de drukker. Met deze partijen wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten zodat uw gegevens met de grootste zorg worden behandeld. Uw gegevens worden nooit aan derden doorgegeven voor commerciële doeleinden.

Abonnees met een visuele handicap kunnen het blad als toegankelijke versie voor slechtzienden aanvragen. In dit geval worden uw persoonsgegevens gedeeld met de externe partij die het blad voor slechtzienden produceert.

Uw persoonsgegevens worden door Rover opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna maximaal 7 jaar.