• Home
  • Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities en strekking

1. Opdrachtgever: is het Rocov met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is afgesloten.

2. Cursist: is de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.

3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Rover en een Opdrachtgever, waarop Rover deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

4. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Rover, voor de uitvoering waarvan door Rover derden dienen te worden betrokken.

5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.


Artikel 2  Aanmelding

1. Wanneer u zich aanmeldt, gaat Rover er vanuit dat deze aanmelding is besproken en goedgekeurd door het Rocov.

2. Enkel door het Rocov bevestigde aanmeldingen worden daadwerkelijk als aanmelding geregisteerd.

3. Een cursist kan meedoen op eigen initiatief en eigen kosten wanneer aan het minimum aantal aanmeldingen van Rocov-leden is voldaan.

 

Artikel 3  Betaling en facturering

1. Wanneer u zich aanmeldt voor een cursus, dan verstuurt Rover een bevestiging van de aanmelding naar de cursist en een factuur naar het secretariaat van uw Rocov (de Opdrachtgever).

2 .De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. Betaling dient plaats te vinden voor aanvang van de cursus door een storting op de factuur aangewezen bankrekening.

4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5. Indien de Opdrachtgever niet betaald binnen de genoemde termijnen dan zijn daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten zijn de kosten voor sommatie, incasso en raadsman.

 

Artikel 4  Annulering

1. U kunt uw aanmelding binnen 14 dagen na aanmelding annuleren, wij brengen dan €25,00 administratiekosten in rekening.

2. Voor een annulering een maand voor de cursus brengen wij 50% van de kosten in rekening.

3. Voor een annulering minder dan een maand voor de cursus brengen wij 100% van de kosten in rekening.

4. U kunt u de aanmelding wel kosteloos overdragen aan een ander lid binnen uw ROCOV. Graag worden wij daarvan op de hoogte gesteld zodat wij het lesmateriaal naar de juiste persoon kunnen zenden.

 

Artikel 5  Overmacht, opschorting en ontbinding van de overeenkomst

1. Rover is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien er minder dan het aangegeven minimum aantal cursisten zich hebben opgegeven.

2. Rover is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Rover geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rover niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Rover heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Rover zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Rover kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Rover op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Rover de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

Artikel 6 Kwaliteit en uitvoering

1. Rover trainingen garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om de trainingen te ontwikkelen, of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandeld en niet aan derden ter inzage geeft.

2. Rover zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Rover heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 7  Klachten en geld terug regeling

1. In het geval van klachten kan de opdrachtgever en cursist zich wenden tot klachtencommissie van de Reizigersvereniging Rover.

2. Indien een Opdrachtgever wil reclameren hoort hier een gegronde klacht aan ten grondslag te liggen.

3. Indien de Opdrachtgever reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Rover opdracht gegeven heeft.

 

Artikel 8  Aansprakelijkheid

1. Rover is niet aansprakelijk voor enige directe en/ of indirecte  schade die veroorzaakt is of verband houdt met deelname aan een cursus van Rover of de toepassing door de cursist van het geleerde in de training dan wel  de annulering van de cursusovereenkomst door Rover. Tenzij aan de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Rover.

2. Indien Rover op enig moment wel aansprakelijk is volgens het in lid 1 bepaalde, dan zal deze worden beperkt tot maximaal het factuurbedrag.

3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

 

Artikel 9  Intellectueel eigendom

1. Rover behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Rover heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 10  Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Rover partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Rover is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Rover het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.