• Home
  • Nieuws Rover-Holland Rijnland

Rover-Holland Rijnland

21
december
2017

Ook nieuwe busstation Leiden te klein

De uitgangspunten voor Leiden busstation3het nieuwe busstation in Leiden hebben tot gevolg dat ook dat busstation veel te klein is. Er zullen 10 buslijnen geschrapt moeten worden (waaronder de Keukenhoflijn) en er is geen plaats voor bussen die NS bij calamiteiten moet inzetten. Het busstation is niet uitbreidbaar en daarmee niet toekomstvast.

15
oktober
2017

Busstation Leiden

 

Het busstation in Leiden blijft opthumb Leiden busstation3 de huidige plek, maar in compactere vorm en in een gebouw opgenomen. Dat heeft het College van B&W onlangs aan de gemeenteraad geschreven, en de commissie die dit behandelde kon daar unaniem mee instemmen. Daarmee is tevens abrupt een eind gekomen aan een eerder dit jaar breed opgezet participatieproces over de locatiekeuze.

 

Rover Holland Rijnland is blij met dit besluit, vooral om dat de eerdere voorgestane locatie aan de andere kant van het treinstation veel te klein was voor goede voorzieningen bij het busstation. Onze afdeling heeft zich ook 2 jaar lang ingespannen om het oorspronkelijke besluit tot verplaatsing van tafel te krijgen. Dat heeft er zeker toe bijgedragen dat het door het gemeentebestuur verlangde draagvlak voor verplaatsing niet tot stand is gekomen.

 

Daarnaast is onze afdeling content met de passages in de brief van B&W waaruit blijkt dat het OV-belang nu nadrukkelijk meeweegt, en dat ook wordt gekeken naar integratie van het busstation met een nieuw treinstation.

 

Maar helemaal gerust zijn we nog niet. Het gemeentebestuur probeert nog steeds de Stationsweg busvrij te maken. Dat zou betekenen dat veel buslijnen te maken krijgen met langere rijtijden (die dan elders gecompenseerd zouden moeten worden) en de verbinding met en door het centrum onder druk komt te staan. Vooral dat laatste zullen we goed in de gaten houden in de komende campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen.

 

24
september
2017

Jaarvergadering 2017

Rover Holland Rijnland houdt op 25 september 2017thumb Leiden busstation3 zijn jaarvergadering. Naast enkele huishoudelijke punten (zoals de bestuurssamenstelling en bespreken van het jaarverslag) is er een thema gedeelte. Het thema Schaalsprong wordt ingeleid door de voormalige RET directeur Pedro Peters

06
september
2017

Bouwstenen voor een Leidse OV-visie

thumb Leiden busstation3Vorig jaar heeft de afdeling Holland Rijnland van de reizigersorganisatie Rover de nota ‘Bouwstenen voor een Leidse OV-visie’ gepubliceerd. Inmiddels is er veel gebeurd: er zijn plannen gepubliceerd voor een schaalsprong in het OV, waarbij door grote investeringen de capaciteit van het openbaar vervoer significant toeneemt, en in Leiden heeft de discussie over de locatie van het busstation het besef opgeroepen dat er een veel fundamentelere aanpak van de OV-knoop Leiden nodig is. Om die reden brengen wij nu een update uit van deze nota.

15
augustus
2017

Brief over participatieproces aan gemeenteraad Leiden

Rover Holland Rijnland wijst er in een thumb Leidenbrief aan de gemeenteraad van Leiden op dat B&W van Leiden in zijn brief over het participatieproces inzake de locatie van het busstation niet ingaat op de verzoeken die door de Raad zijn gedaan. Verder wijst de afdeling op de belangen die in het geding zijn en vraagt de Raad om niet af te wachten maar al elementen voor het beoordelingskader vast te stellen

14
juli
2017

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan wegens ontbreken lokaal openbaar vervoer

Tot onze teleurstelling is in het ontwerpGorlaeusbestemmingsplan LBSP – Gorlaeus het lokaal openbaar vervoer in paragraaf 4.7.1 of elders niet meer terug te vinden. Zonder enige toelichting wordt hier van het Masterplan afgeweken. Terecht stelt Masterplan op pag. 10 dat de voor de RGL voorziene route nu als (groene) hartlijn kan worden gebruikt voor voetgangers, fietsers en lokaal openbaar vervoer.

09
juli
2017

Zo ontwerpt een stedenbouwkundige een busstation; column door Hans van Dam

Het participatieproces van dethumb Leiden gemeente Leiden over de locatie van het busstation bij het treinstation geeft een goed inzicht in hoe het belang van het openbaar vervoer door de gemeente wordt gezien. Het belang van de reiziger staat volledig achteraan.

Rover wijst deze houding van de gemeente Leiden af. Het lijkt op typisch NIMBY-gedrag, maar dan van de gemeente. De gemeente heeft een zorgplicht voor het openbaar vervoer, maar breekt het kennelijk liever af.

07
mei
2017

Schaalsprong, de gevolgen voor het OV-knooppunt Leiden Centraal

Het afgelopen half jaar is steeds duidelijker geworden Leidendat er een schaalsprong in het Openbaar Vervoer nodig is. Nu de economische crisis voorbij is groeit de mobiliteit steeds harder en een verkeersinfarct op de weg en op het spoor dreigt. Ook organisaties als VNO en ANWB zijn tot de conclusie gekomen dat de oplossing niet ligt in nóg meer faciliteiten voor het autoverkeer, maar dat de mobiliteit anders georganiseerd moet worden. Het dichtslibben van Nederland met autoverkeer is alleen te voorkomen door een verandering van de modal split in de verplaatsingswijze. Naast de toename van het fietsverkeer op de middellange afstand zal een versterking van het OV noodzakelijk zijn. Zie ook de mobiliteitsalliantie

Deze schaalsprong in de grote steden heeft ook gevolgen voor het OV-knoopunt Leiden Centraal

 

31
maart
2017

R-net Leiden - Zoetermeer

Aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Geacht College,

In uw opdracht heeft het bureau Ligtermoet enr net zoetermeer alphen bus en halte Partners de effecten geanalyseerd van de invoering van R-net op de lijn naar Zoetermeer. Uit deze analyse komt naar voren dat hierdoor het aantal reizigers aanzienlijk is gestegen. Wij hebben deze analyse aan een contra-expertise onderworpen die wij u hierbij toesturen. Wij komen daarin gedeeltelijk tot andere conclusies:

  • Het aantal reizigers tussen Leiden en Zoetermeer is minder gestegen dan het totaal aantal reizigers in het exploitatiegebied van Arriva. Dat is ook niet vreemd, want in feite is de dienstregeling verslechterd.

  • De halte P+R A4 trekt veel nieuwe reizigers. Aannemelijk is dat dit vooral automobilisten zijn die Leiden willen bezoeken zonder parkeergeld te betalen. Van degenen in Zoeterwoude die eerder de ontsluitende lijn gebruikten is daarentegen een deel voor het OV verloren gegaan.

  • Bij de haltes binnen Leiden heeft zich een welkome groei van het aantal in- en uitstappers voorgedaan. Dit kan echter niet verklaard worden uit de wijziging van de dienstregeling bij de invoering van R-net, misschien wel uit de grotere herkenbaarheid.

Onze belangrijkste conclusie is dat de ontwikkelingen rond de lijn R-400 niet gebruikt kunnen worden als argument om ook elders in het kader van R-net haltes te laten vervallen. Wel zijn uiteraard hogere frequenties en kortere rijtijden als gevolg van doorstroommaatregelen zeer belangrijk voor een beter openbaar vervoer.

Wij hopen dat u bij de verdere ontwikkeling van R-net hiermee rekening houdt.

Met vriendelijke groet,

Hans van Dam

Voorzitter Rover Holland Rijnland

 

27
maart
2017

R-net haltes

Geacht College,halte Bargelaan

In het ontwerpraadsvoorstel over de verplaatsing van het busstation schrijft u dat de door u beoogde R-nethalte in het centrum van het BioSciencepark hoogwaardig kan worden ingericht. Dat is de eerste keer dat wij in een stuk van de gemeente Leiden iets aantreffen over de wachttijdbeleving bij een halte. Het is ook de enige keer, want verder geeft u er blijk van R-net haltes niet serieus te nemen.

12
maart
2017

2e Binnenvestgracht

foto 2e binnenvestGeacht College,

Als onderdeel van de werkzaamheden aan Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt is voorzien in aanpassing en herbestrating van de 2e Binnenvestgracht. Wij deden eerder de suggestie om bij de uitvoering hiervan te zorgen dat de bussen hier in twee richtingen kunnen gaan rijden.

26
februari
2017

Rover HR over concept-raadsvoorstel locatie busstation

Omdat u zelf constateert dat er opthumb Leiden vele vragen nog geen antwoord is (waaronder de belangrijke vraag of het busstation past binnen de locatie), dient het Terweepark nog niet als definitieve locatie voor het busstation te worden aangewezen. Wij geven in deze bijdrage aan dat er enkele relevante aspecten nog niet behandeld zijn, dat in wel behandelde aspecten onjuiste en misleidende informatie is opgenomen en dat de weging van belangen anders dient uit te vallen. Daarom lijkt et ons verstandiger wanneer de gemeenteraad pas om een uitspraak wordt gevraagd wanneer het resultaat van deze onderzoeken bekend is.

22
februari
2017

"Verouderde gegevens bij keuze busstation"

thumb LeidenRover-Holland Rijnland maakt zich ernstige zorgen over de bereikbaarheid van de binnenstad indien voor de locatie Terweepark wordt gekozen. Dit schrijft de Rover-afdeling in een notitie voor de vergadering van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid op 23 februari. In het onderzoek voor de inpassing van de busterminal op de Terweelocatie is teruggevallen op berekeningen van Goudappel Coffeng uit 2011, waarin onder meer nog geen rekening is gehouden met de spectaculaire groei van de snelbus naar Zoetermeer.

31
januari
2017

Busstation Leiden: Rover zegt nee tegen Terwee

thumb LeidenRover-afdeling Holland Rijnland heeft een uitvoerige reactie gepubliceerd op het raadsvoorstel tot onderzoek naar het TerweePark als locatie voor het busstation van Leiden. De Rover-afdeling vindt dat er nog te veel onduidelijk is om aan te sturen op het TerweePark als enige lokatiemogelijkheid.

20
oktober
2016

Ontwikkeling Stationsgebied, visie Rover Holland Rijnland

ArrivabusNu het gemeentebestuur tijdens het proces ter voorbereiding van door de gemeenteraad te nemen besluiten over verplaatsing van het busstation bij Leiden Centraal een informatieve bijeenkomst over het kaderbesluit uit 2012 heeft belegd, ziet Rover-Holland Rijnland zich geroepen om de gemeenteraad in dit stadium de zienswijze van de Rover-afdeling in hoofdlijnen voor te leggen.

[12  >>