Skip to main content

Rover wil meer aandacht voor OV in Amsterdamse omgevingsvisie

Tijdige ontsluiting van nieuwe woonwijken en grote knooppunten, een schaalsprong voor het OV en een 'Plusnet'-status voor belangrijke bus- en tramroutes: het zijn een aantal voorstellen waarmee Rover-Amsterdam de gemeente vraagt voldoende plaats op te nemen voor het OV in de omgevingsvisie. Essentieel is een uitvoeringsstrategie om goede en tijdige bediening van zowel de bestaande stadsdelen als de nieuwe wijken te garanderen. Dit vraagt ook om een regionale aanpak van een samenhangend OV-stelsel.

Om de groeiende stad in de toekomst leefbaar te houden, werkt Amsterdam aan de omgevingsvisie 2050. Hierin wordt onder meer de behoefte aan meer woningen, arbeidsplaatsen en voorzieningen uitgewerkt. Rover heeft waardering voor de plannen maar ziet onvoldoende aandacht voor het goed en tijdig ontsluiten van de nieuwe woningen en werkplekken met het openbaar vervoer. “De omgevingsvisie is te veel gebaseerd op enkele grote metroprojecten die in de tijd gezien pas gerealiseerd worden lang nadat verschillende grote woningbouwlocaties al grotendeels zijn volgebouwd”, stelt Marinus de Jong, voorzitter van Rover-Amsterdam. De uitbouw van het bestaande tramnet en belangrijke busroutes is nodig om aan te sluiten bij de verplaatsingsbehoeften. In nieuwe wijken moeten goede tracés worden ingepland.

“Bij ongewijzigd beleid zal het autoverkeer rond Amsterdam naar verwachting met 50% groeien. In de regio wordt veel gereisd naar Amsterdam voor werk, onderwijs, voorzieningen. Dit past niet bij de klimaatopgave en de wens voor een autoluwe stad” waarschuwt De Jong. Rover-Amsterdam wil daarom dat er meer aandacht komt voor de ontwikkeling van de autoluwe stad in de omgevingsvisie door in te zetten op een verschuiving van autogebruik naar OV, fietsen en lopen en combinaties daarvan. Om dit te realiseren is meer ambitie nodig voor het OV.

Rover-Amsterdam pleit onder meer voor een samenhangend stelsel van OV in de stad en de regio, gebaseerd op tram, bus, metro en verschillende treindiensten op regionaal, landsdeel en internationaal niveau. Stations Amsterdam CS en Zuid moeten voldoende toekomstbestendig worden gemaakt en nieuwe stadsdeelcentra moeten worden opgenomen in het netwerk van belangrijke tramlijnen. Middels aanleg van ringvormige tramtracé ‘s in de stad, ook voor de verbinding met Amsterdam Noord, wordt de bereikbaarheid verder verbeterd.

Lees hier alle voorstellen van Rover-Amsterdam

Amsterdam, Lokaal