Skip to main content

Rover vraagt nieuwe kabinet om forse investering in OV

Het openbaar vervoer moet worden verdubbeld voor 2030 om een ‘OV-infarct’ te voorkomen, schrijft Rover in een brief aan de informateur van het nieuwe kabinet. Rover vraagt een nieuw kabinet om fors te investeren in uitbreiding van duurzame mobiliteit om recht te doen aan de woningbouwopgave, de leefbaarheid en volksgezondheid.

Investeringen en exploitatievergoedingen zijn sterk achtergebleven bij de maatschappelijke vraag naar duurzame mobiliteit en goede bereikbaarheid, stelt Rover. In veel buitengebieden is het openbaar vervoer het afgelopen decennium bijna verdwenen door bezuinigingen en door de coronacrisis dreigen er nog meer buslijnen te verdwijnen. Tegelijk vragen de klimaatcrisis en de woningbouwopgave om goede, duurzame bereikbaarheid. Er moet dan ook een inhaalslag gemaakt worden door het nieuwe kabinet, stelt Rover.

Rover vraagt om vrije busbanen op de Rijks- en provinciale wegen, afschaffing van fiscale prikkels voor autogebruik van werknemers, betere fietsverbindingen en om grote investeringen in rail-infrastructuur. Op korte termijn zou een forse uitbreiding van bestaand bus, tram en treinverkeer nodig zijn. Hiervoor moet het nieuwe kabinet komen met een forse verhoging van de exploitatiebijdragen aan provincies en vervoerregio’s.

Om nieuwe woningbouwlocaties tijdig met het OV bereikbaar te maken, moeten nu snel beslissingen worden genomen. Rover vraagt daarom om snel te investeren in verdubbeling van het OV tot 2030. Hiervoor kunnen onder meer budgetten voor verkeersveiligheid worden ingezet. Tenslotte betekent minder autoverkeer ook een betere verkeersveiligheid én een betere volksgezondheid: “Het OV stimuleert actief bewegen en dat is goed voor de volksgezondheid. Uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof vermindert met elke kilometer die niet met de auto, maar wel met OV, fietsend of lopend wordt afgelegd”, schrijft Rover aan de informateur.

Politiek en lobby