Skip to main content

Algemene Voorwaarden abonnement De Reiziger

Met het afsluiten van een abonnement op De Reiziger gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Abonnement afsluiten

Indien het abonnement op De Reiziger is afgesloten via onze website, mag deze abonnementsovereenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden worden ontbonden.

Ontvangst blad

  • Indien gekozen is voor een regulier abonnement, ontvangt de abonnee het blad per post.
  • Indien gekozen voor een abonnement op het digitale blad, ontvangt de abonnee het blad als pdf-bestand per email.
  • Het is niet toegestaan de digitale uitgave of onderdelen daarvan te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder toestemming van Rover.

Tarieven

Rover behoudt zich het recht voor de abonnementstarieven te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse indexatie. Rover zal een eventuele tariefswijziging tijdig meedelen aan de Abonnee. Indien de tariefswijziging een verhoging van het abonnementstarief betreft en plaatsvindt binnen 3 maanden na het afsluiten van het abonnement, is de abonnee gerechtigd de abonnementsovereenkomst te ontbinden.

Opzeggen

De abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van een jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd tot een periode voor onbepaalde tijd, tenzij de abonnee uiterlijk één maand voor afloop van de lopende abonnementsperiode de overeenkomst opzegt. Indien er sprake is van een abonnementsovereenkomst voor een periode langer dan 12 maanden is de abonnee gerechtigd de overeenkomst na het eerste jaar op te zeggen met een opzegtermijn van één maand.

Privacy

Persoonsgegevens van abonnees worden door Reizigersvereniging Rover verwerkt voor administratieve doeleinden en het geven van uitvoering aan de abonnementsovereenkomst. Persoonsgegevens worden gedeeld met partijen die betrokken zijn bij de productie van ons blad, zoals de drukker. Met deze partijen wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten zodat uw gegevens met de grootste zorg worden behandeld. Uw gegevens worden nooit aan derden doorgegeven voor commerciële doeleinden.

Abonnees met een visuele handicap kunnen het blad als toegankelijke versie voor slechtzienden aanvragen. In dit geval worden uw persoonsgegevens gedeeld met de externe partij die het blad voor slechtzienden produceert.

Uw persoonsgegevens worden door Rover opgeslagen gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna maximaal 7 jaar.