Skip to main content

Voorwaarden Roverlidmaatschap

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 17november 2020

Duur lidmaatschap

 • Het Roverlidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een jaar vanaf de datum van het aangaan van het lidmaatschap.
 • Na 365 dagen wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd, tenzij opgezegd.

Contributie

 • De contributie wordt op jaarbasis betaald. Een regeling voor gespreid betalen is mogelijk.
 • Eventuele verhogingen in het contributiebedrag worden door de leden zelf vastgesteld op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens van het lid worden uitsluitend gebruikt voor uitvoering van het lidmaatschap.
 • Voor minderjarigen vragen wij toestemming aan de ouders/verzorgers.
 • Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het lidmaatschap. Dit betreft bijvoorbeeld de drukker en verspreider van het ledenblad. Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten.
 • Persoonsgegevens worden binnen 72 uur automatisch uit onze website verwijderd.
 • Persoonsgegevens worden in onze ledenadministratie bewaard gedurende de periode dat u lid van Rover bent en daarna nog maximaal 7 jaar.
 • Persoonsgegevens worden met goede zorg bewaard en alle medewerkers/vrijwilligers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Communicatie

Leden kunnen van ons de volgende correspondentie ontvangen:

 • De ledennieuwsbrief. Hiervoor kan het lid zich ieder gewenst moment afmelden.
 • Nieuwsbrieven vanuit de Rover-afdeling in de woonplaats van het lid.
 • Het blad De Reiziger, indien voor een lidmaatschap met blad is gekozen.
 • Uitnodigingen voor ledenbijeenkomsten.
 • Oproepen om in te spreken als OV-reiziger, bijvoorbeeld middels een ledenenquête.
 • Overige verenigingsgerichte correspondentie.

Alleen Rover zal met het lid communiceren over het lidmaatschap.

Toegang digitaal blad

 • Indien gekozen voor een lidmaatschap met digitaal blad, ontvangt het lid het blad als pdf-bestand per email. Het is niet toegestaan de digitale uitgave of onderdelen daarvan te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder toestemming van Rover.
 • Het lid ontvangt dan tevens middels een loginnaam en wachtwoord toegang tot de digitale uitgaven van De Reiziger. Het is niet toegestaan de login-combinatie te exploiteren of in gebruik te geven aan derden.
 • Indien het lid in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, is Rover gerechtigd de toegang tot de digitale uitgaven te blokkeren.

Opzeggen

 • Opzegging van het lidmaatschap kan ieder jaar met inachtneming van één maand opzegtermijn voor de afloopdatum van het lidmaatschap. Opzeggen via de ledenservice: via telefoonnummer 033-4220454 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Indien wij geen opzegging hebben ontvangen, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd.

Beëindiging lidmaatschap

 • Het niet voldoen aan de contributie, nadat het lid hieraan voldoende reproduceerbaar digitaal of schriftelijk is herinnerd, leidt automatisch tot het daaropvolgend zonder verdere schriftelijke of digitale mededeling beëindigen van het lidmaatschap namens de vereniging.
 • Bij het beëindigen van het lidmaatschap wegens het niet voldoen van contributie kunnen wij u benaderen met de vraag of u ons als donateur wilt steunen.
 • Indien u als lid actief bent geweest in de vereniging, bewaren wij uw gegevens maximaal 7 jaar in de contactpersonenadministratie.
 • Het lidmaatschap, ook van ereleden, eindigt tevens door:-
  het overlijden van het lid; indien het lid een rechtspersoon is, eindigt het lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan.
  B. opzegging door de vereniging; Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur schriftelijk of reproduceerbaar digitaal onder opgaaf van redenen; deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Een opzegging in strijd met het vorige doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
  C. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid onmiddellijk van het besluit, met opgaaf van reden(en), schriftelijk in kennis stelt. Een besluit tot ontzetting moet door de eerstvolgende algemene ledenvergadering worden bekrachtigd.
 • Bij opzegging als onder b bedoeld en bij ontzetting als onder c. bedoeld is betrokkene bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de geschillencommissie. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst indien er sprake is van ontzetting.