Skip to main content
23
juli
2018

Nieuwe spelers

Aan het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte

Stadhuis,

Leiden.

Leiden, 23 juli 2018

Geachte mevrouw Leewis,

Met genoegen kijkt Rover terug op het plezierige kennismakingsgesprek op 10 juli jl. In het gesprek heeft het bestuur van Rover Holland Rijnland steun uitgesproken voor de uitgangspunten van het nieuwe college van burgemeester en wethouders op het gebied van duurzaamheid en openbaar vervoer.  

In het collegeprogramma is veel nog niet geheel uitgewerkt, Rover wil bij de uitwerking graag een gesprekspartner zijn van de gemeente. Rover is bereid mee te denken en vooraf commentaar te geven op de aangekondigde mobiliteitsnota en de bouwplannen welke ook in de visie van het nieuwe college zoveel mogelijk rond bestaande OV-knooppunten gerealiseerd moeten worden. U heeft toegezegd dat Rover in vroegtijdige stadia zal worden geraadpleegd als deskundige partner op het gebied van mobiliteit. U wees Rover op het project Omgevingsvisie 2040, waarin het onderdeel mobiliteit sterkere aandacht behoeft.

 

Stationsgebied Leiden CS

 

  • Rover is heel blij met een nieuwe visie op het stationsgebied en de integrale ontwikkeling van een busstation in samenhang met het NS-station. U heeft nogmaals bevestigd dat een duurzaam beleid moet leiden tot een verbetering van het bestaande openbaar vervoer. We zijn het met u eens dat bus, trein en fiets een integrale benadering vragen. Aanpassing van het station met betere toegangen aan Oost- en Westzijde zijn in uw ogen kansrijk in de lopende besprekingen van gemeente met NS en Prorail. Een droge verbinding tussen bus en trein op Leiden CS is in de planvorming nu uw uitgangspunt. Rover bepleit echter ook toegangen aan de zijkanten van het station om de groeiende reizigersstroom te beheersen en de toegang vanaf Schipholweg te verbeteren.  

Nóg meer parkeergarages in nabijheid van station?

  • Rover is onthutst over het voornemen om in het gebouw `De Geus` nog meer (n.l. 120) ondergrondse parkeerplaatsen te bouwen. Deze auto’s-aantrekkende parkeergarage zal het drukke kruispunt Stationsplein-Plesmanlaan zwaar belasten. Het is nu zelfs nog geheel onduidelijk of er in deze nieuwbouw tegenover het station nog ruimte overblijft voor een fietsenstalling.

Rover kan in deze voornemens uw uitgangspunten voor duurzaamheid niet herkennen. Een parkeergarage heeft een "aanzuigende werking" op het autoverkeer en ontmoedigt mensen om op een andere manier naar het centrum van Leiden te komen. Aangenomen mag worden dat een garage niet bedoeld is als parkeerfaciliteit in het kader van "park and ride" terwijl dit alles gebeurt in een gebied dat qua vervoersstromen toch al zeer intensief wordt gebruikt. Uw college is voornemens om het parkeren in het centrum van de stad te beperken en zou u dan op het stationsplein die mogelijkheid juist wel willen creëren?

In de bouwplannen voor wonen en werken tegenover een knooppunt van openbaar vervoer mag niet langer tegelijkertijd het oude autobeleid worden voortgezet. Rover bepleit daarom dat er uitsluitend een grote fietsenstalling onder de Geus wordt gebouwd en wordt afgezien van weer nieuwe parkeerplaatsen voor auto’s. U heeft immers ook aangegeven dat er in de nieuwbouw op het toekomstige busstation parkeerruimte voor auto´s niet passend is.

Overigens zal deze parkeergarage deels onder de Stationsweg komen te liggen, hetgeen tijdens de bouwfase van het gebouw het busverkeer op de Stationsweg vrijwel onmogelijk zal maken.

  • Het streven naar een aansluiting op het Randstadrailnetwerk Leiden – Den Haag, op bestaand spoor, roept veel vragen op. U deelt onze twijfels en ons pleidooi voor uitvoerig onderzoek naar de kosten en de gevolgen voor de bestaande sprinter-verbinding. Ons is nog niet geheel duidelijk welke nieuwe haltes u zou wensen op het traject tussen Leiden en Den Haag.
  •  

Station Merenwijk en Lammenschans

In de mobiliteitsplannen mist Rover het voornemen om te streven naar een station Merenwijk. Een extra station is noodzakelijk om de druk op Leiden CS te verminderen en het spoor beter bereikbaar te maken voor bewoners van de Merenwijk en van Oegstgeest. Uw stelling dat een station Merenwijk moeilijker is te realiseren omdat er teveel wettelijke eisen worden gesteld aan een nieuw station is voor ons nieuw.      

Rover ondersteunt het streven naar een frequentere intercity Leiden – Utrecht, mits Lammenschans een Intercitystation blijft. Bijna de helft van het aantal bewoners van Leiden woont dichterbij Lammenschans dan bij Leiden CS. Ook voor Leiderdorp heeft Lammenschans een belangrijke functie. Als gevolg van de bouwactiviteiten en de bouwplannen rondom Leiden CS zal de druk op Lammenschans nog verder toenemen. Wij bepleiten voorts verbetering van de toegang van het station Lammenschans door verlegging van het perron over de Lammenschansweg (dan wel het aanleggen van een loopbrug naast het spoor), bereikbaar aan twee zijden van de Lammenschansweg.  

Busverbindingen

Rover ondersteunt het streven van de gemeente naar een ‘Rode Loper’ voor de Stationsweg en ziet dit dan als een voortzetting van de inrichting van de huidige Breestraat: voetganger, fiets, bus. Nu iedereen tevreden lijkt te zijn over deze drukke winkelstraat waarin de bus niet als een obstakel wordt ervaren moet dit beleid ook mogelijk kunnen worden voor de Stationsweg. Door uw ambitie om de Stationsweg busvrij te krijgen zal het aantal bussen door de Bargelaan aanzienlijk stijgen. Dit betekent meer conflicten met het kruisende voetgangersverkeer, terwijl op de Stationsweg de bussen parallel met de voetganger rijden.

De verbetering van het OV moet volgens Rover er toe leiden dat alle stadswijken en omliggende gemeenten de verbinding met het station en het centrum van de stad houden. De kortste route van wijk naar centrum en station moet daarbij richtinggevend zijn. De 2e Binnenvestgracht is dan ook een noodzakelijke busroute in beide richtingen. Van de 5 belangrijkste uitstaphalten van de instappers bij Leiden CS (resp. Zoetermeer centrum west, Breestraat, Korevaarstraat, Lammenschans en Verbeekstraat) liggen er 4 op de route van lijn 400. Na de routewijziging van lijn 400 zullen de overige huidige bussen in de Beestraat nodig zijn om de passagiers bij de halten Breestraat en Korevaarstraat af te leveren.

Tenslotte wensen wij u veel wijsheid toe bij de uitdagingen en de kansen voor een werkelijk duurzame stad Leiden. Rover is voornemens om op een constructieve wijze met het college mee te denken en waar nodige kritisch te reageren.

Hoogachtend,

Hans van Dam, voorzitter Rover Holland Rijnland

Copie aan de leden van de raadscommissie Leefbaarheid en bereikbaarheid

0.0/5 rating (0 votes)
Categories: Rover-Holland Rijnland