Skip to main content

Rover in Maatschappelijke Raad Schiphol

Namens Rover zal Walter Etty plaats nemen in de per 1 juli opgerichte Maatschappelijke Raad Schiphol. Deze Raad biedt omwonenden en maatschappelijke organisaties de kans om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het beleid van de luchthaven Schiphol en de effecten van het vliegverkeer op de leefomgeving.

De Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) neemt de taken over van de huidige Omgevingsraad Schiphol (ORS). De Raad zal gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan het kabinet en aan de luchtvaartsector over het verbeteren van de leefkwaliteit. In de Raad zitten 10 gekozen vertegenwoordigers van bewoners uit de omgeving van Schiphol, 4 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (naast Rover zijn dat de Natuur- en milieufederatie Noord-Holland, de Jongeren Milieuraad en MKB Metropoolregio Amsterdam) en 5 experts, allen onder voorzitterschap van Eddy van Hijum (gedeputeerde van Overijssel, ex-CDA kamerlid)

Rover neemt deel aan de raad om ook hier de belangen van reizigers in het duurzaam gedeeld vervoer te behartigen.
De inzet van Rover:

  • bevorderen van reizen met de trein in Europa en daarmee het sterk verminderen van het (niet-duurzame) vliegverkeer.
  • een snelle modal shift in het woon-werkverkeer van de 76.000(!) Schipholwerkers van de auto naar de bus. Op dit moment komt 80% van de medewerkers met de auto, dit getal kan omlaag door het aanbieden van een fijnmazig net van snel en comfortabel busvervoer dichtbij huis, onder gelijktijdige afsluiting van het Schipholgebied voor autoforensen. Werkgevers kunnen zo voldoen aan hun opdracht de CO2 uitstoot van hun forensen te verminderen.
  • snelle aanleg en bekostiging van de doortrekking van de Noord-Zuidlijn door de NV Luchthaven Schiphol. De vrijvallende Rijksbijdrage voor die doortrekking kan dan worden ingezet voor verbetering van het regionale OV in de rest van Nederland; de bijdrage van de MRA in b.v.  behoud en uitbouw van het GVB-aanbod en/of een fietsverbinding over het IJ. 
  • daarnaast moet de kwaliteit van Schiphol voor reizigers snel omhoog om, net als in de jaren ‘90, door reizigers weer gekozen te worden tot beste luchthaven en zo niet langer de ‘eretitel’ van goedkoopste grote luchthaven van Europa te dragen. Minder reizigers (door verschuiving naar trein en door forse verhoging luchthavengeld), veilige en betrouwbare bagageafhandeling door inzet eigen personeel en beste technologie, eigen beveiligers en voldoende marechaussee en topniveau beheer en onderhoud zijn de basis voor die hogere kwaliteit.

Door deze eigen inzet van Rover, gericht op inzet van beter en meer OV, willen we bijdragen aan het verminderen van de overlast door Schiphol in de regio (geluid, vervuiling, belemmering woningbouw, overtoerisme).

Internationaal